Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (*.PDF 263kB)


17.01.2019r.

 

 logo PFRON     W 2019 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów, gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W wyznaczonych lokalizacjach przez 5 dni w tygodniu dyżury będą pełnić prawnicy oraz doradcy poradnictwa obywatelskiego, którzy udzielać będą osobom uprawnionym porad.

 

Informacja (*.PDF 165kB)

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (*.PDF 174kB)

 


08.11.2018r.

 logo PFRON     Zaktualizowana informacja dotycząca dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącu listopadzie br.

 

Informacja  (*.PDF 246kB)

 


13.04.2018r.

 logo PFRON     Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ogłoszenie (*.PDF 246kB)

 

 


18.01.2018r.  

EFS kolor poziom rgb      

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – realizator projektu pn. Chcę lepiej! - ogłasza z dniem 18 stycznia 2018r., od godziny 12:00 otwarcie naboru do projektu. Projekt pn. Chcę lepiej! współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 9.1 – Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – konkurs.

 

Więcej szczegółów na stronie PCPR -> Chcę lepiej!

 


 

30.03.2016r. 

KOMUNIKAT

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA
Z TERENU POWIATU ŻYWIECKIEGO

logo programu 500+

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Żywieckiego mogą składać wnioski o wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa wart. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Aktualny druk wniosku dostępny jest do pobrania w zakładce "Program Rodzina 500+" oraz w siedzibie PCPR w Żywcu.

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Żywcu.

 


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu poszukuje lekarzy o specjalności:

 

  • psychiatra,
  • neurolog,
  • okulista,
  • kardiolog,
  • ortopeda,
  • laryngolog

do pracy w posiedzeniach składu orzekającego w celu wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

  1. prawo wykonywania zawodu lekarza,
  2. specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin wymienionych mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przewodniczącą Zespołu Panią Moniką Cebrat

pod numerem telefonu (33) 861 94 19 lub 512 072 878.

 


01.09.2015r.

logo funduszy europejskich, województwa śląskiego i unii europejskiej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

rozpoczyna realizacje projektu partnerskiego pod nazwą ”Razem w lepszą Przyszłość”

finansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

     Od dnia 1 września 2015r. uruchomiony zostaje nabór uczestników projektu. W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić Ankietę rekrutacyjną dostępną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24 lub pobrać z poniższego adresu

     Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni PCPR w Żywcu pod nr tel. 33/861 94 19, 33/861 93 36, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Zarządzenie Nr 3/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 147kb)

Regulamin naboru i uczestnictwa (PDF, 316kb)

Zasady uczestnictwa (PDF, 255kb)

Ankieta rekrutacyjna (DOC, 217kb)

 

 


 

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2011r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Żywcu jest zatrudniona Pani Anna Czerwińska tłumacz języka migowego.

Stanowisko pracy zostało zorganizowane w pok. nr 4 na parterze.
 
Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 700 - 1500

Wszystkie osoby, które przy załatwianiu swoich spraw w PCPR lub Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  wymagają pomocy tłumacza języka migowego mogą skorzystać nieodpłatnie z usług tłumacza zatrudnionego w PCPR w Żywcu