Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Zarządzenie Nr 12/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 132kB)

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2019 z dnia 18 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków na 2019 rok dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON.

Załącznik do Zarządzenia (*.PDF 480kB)

 

Zarządzenie Nr 11/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF 134kB)

w sprawie: ustalenia kryteriów dotyczących udzielania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 roku ze środków PFRON

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF 120kB)

w sprawie: ustalenia kryteriów dotyczących dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2019 roku ze środków PFRON.

 

Zarządzenie Nr 9/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF 99kB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących realizacji wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON na 2019 rok i terminu naboru wniosków

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Zasady dotyczące realizacji wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON (*.PDF 1.13MB)

 

Zarządzenie Nr 7/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 114kB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w Powiecie Żywieckim w 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w Powiecie Żywieckim w 2019 roku (*.PDF 1.12MB)

 

Zarządzenie Nr 5/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 162kB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w Powiecie Żywieckim w 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w Powiecie Żywieckim w 2019 roku (*.PDF 2.91MB)

 

Zarządzenie Nr 4/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 177kB)

w sprawie: ustalenia wzoru wniosku na 2019 rok dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON.

 

Zarządzenie Nr 3/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 188kB)

w sprawie: ustalenia terminu naboru wniosków w 2019 roku dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach realizacji programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON.

 

 

Zarządzenie Nr 58/2018 Kierownika PCPR w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018r. (*.PDF 210kB)

w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON w 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Kierownika PCPR w Żywcu z dnia 28 grudnia 2018r. (*.PDF 3,27kB)

 

Zarządzenie Nr 40/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 1.8MB)

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (PDF,1.8MB)

 

Zarządzenie Nr 38/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (JPG 488kB)

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pt. "Szlachetna POMOC"

 

Zarządzenie Nr 13/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 159kB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Żywieckim w 2018 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2018 (*.PDF, 3.31MB)

 

Zarządzenie Nr 10/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 177kB)

w sprawie: ustalenia wzoru wniosku na 2018 rok dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON.

 

Zarządzenie Nr 9/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 178kB)

w sprawie: ustalenia terminu naboru wniosków w 2018 roku dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach realizacji programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON.

 

Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF, 187kB)

w sprawie: powołania zespołu kwalifikującego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

 

Zarządzenie Nr 6/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 127kB)

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. "Chcę lepiej!" realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX; Włączenie społeczne; Działanie 9.1. Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Chcę lepiej! (PDF 1,12MB)

 

Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 3,01MB)

w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

 

Zarządzenie Nr 20/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 150kB)

w sprawie: podziału środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację zadań w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie żywieckim w 2017r.

 

Zarządzenie Nr 16/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 166kB)

w sprawie: ustalenia punktowego systemu oceny wniosków oraz maksymalnego i minimalnego progu punktowego umożliwiającego udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON w 2017 roku.

Karty Oceny Merytorycznej:

 

Zarządzenie Nr 15/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 179kB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie żywieckim w 2017 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia (PDF 159kB) - Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie żywieckim w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 14/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 162kB)

w sprawie: ustalenia wzorów wniosków na 2017 rok dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

Zarządzenie Nr 13/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 151kB)

w sprawie: ustalenia terminu naboru wniosków w 2017 roku dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

Zarządzenie Nr 12/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 91kB)

w sprawie: podziału środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację zadań w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie żywiecki w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 180 kB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Żywiecki w 2017 roku.
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 9_2017 (PDF, 197 kB)
 
 

Zarządzenie Nr 4/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 198 kB)

w sprawie: ustalenia wzoru wniosku na 2017 rok dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

Zarządzenie Nr 3/2017 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 193 kB)

w sprawie: ustalenia terminu naboru wniosków w 2017 roku dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

Zarządzenie Nr 19/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 181kb)

w sprawie: ustalenia punktowego systemu oceny wniosków oraz maksymalnego i minimalnego progu punktowego umożliwiającego udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON w 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016 - Punktowy system oceny wniosków oraz maksymalny i minimalny próg punktowy umożliwiający udzielenie dofinansowania. (PDF, 413kb)

 

Zarządzenie Nr 18/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 180kb)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie żywiecki w 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2016 - Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu  I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie żywieckim w 2016 roku (PDF, 422kb)

 

Zarządzenie Nr 17/2016  Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 202kb)

 

Zarządzenie Nr 16/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 192kb)

 

Zarządzenie Nr 15/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 193kb)

 

Zarządzenie Nr 13/2016 Kierownika PCPR w Żywcu

w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznyc (PDF 150kB)

 

Zarządzenie Nr 11/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (PDF, 4118 kb)

 

Zarządzenie Nr 18/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 179 kb)

Punktowy system oceny wniosków oraz maksymalny i minimalny próg punktowy umożliwiający udzielenie dofinansowania (PDF, 408 kb)

 

Zarządzenie Nr 17/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 177 kb)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015 Kierownika PCPR w Żywcu (PDF, 418 kb)

 

Zarządzenie Nr 16/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 180 kb)

Wzory wniosków wraz z wymaganymi załącznikami

 

Zarządzenie Nr 15/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 102 kb)

 

Zarządzenie Nr 14/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 176 kb)

 

Zarządzenie Nr 12/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 177 kb)

 

Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 155 kb)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF, 3088 kb)

 

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (str.1) (PDF, 609 kb)

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (str.2) (PDF, 378 kb)