Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Zarządzenie Nr 10/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF 120kB)

w sprawie: ustalenia kryteriów dotyczących dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2019 roku ze środków PFRON.

 

Zarządzenie Nr 38/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (JPG 488kB)

 

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pt. "Szlachetna POMOC"

 

Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF, 187kB)

w sprawie: powołania zespołu kwalifikującego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, zawodowej i niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

 

Zarządzenie Nr 6/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (PDF 127kB)

w sprawie: ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. "Chcę lepiej!" realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX; Włączenie społeczne; Działanie 9.1. Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Chcę lepiej! (PDF 1,12MB)